© 2015 Bartek

Odszkodowanie za błąd medyczny

Niewłaściwa diagnoza, źle przeprowadzona operacja, zakażenia, niedopatrzenia – dzień w dzień w polskich szpitalach dochodzi do takich i im podobnych zdarzeń. Statystyki są wręcz zatrważające. Mimo to jednak poszkodowany pacjent coraz częściej jest także pacjentem uświadomionym, gotowym dochodzić należnego mu odszkodowania. Odszkodowanie to wypłacane z ubezpieczenia dla lekarzy.

Niewłaściwa diagnoza, źle przeprowadzona operacja, zakażenia, niedopatrzenia – dzień w dzień w polskich szpitalach dochodzi do takich i im podobnych zdarzeń

Autor zdjęcia: DFAT photo library

Wypłata odszkodowania może już nastąpić w kilka miesięcy, a nie kilka lat po zajściu zdarzenia.

Procedura

Wniosek o wpłatę odszkodowania za błąd medyczny złożony może zostać przez poszkodowanego pacjenta, jego ustawowego przedstawiciela (w przypadku dziecka), lub spadkobierca (w przypadku śmierci chorego). W ostatnim przypadku koniecznym jest dołączenie informacji o zakończonym postępowaniu spadkowym oraz pełnomocnictwa do reprezentowania przed komisją (w przypadku, gdy jest więcej, iż jeden spadkobierca).

Wniosek o odszkodowanie złożyć należy do stosownej komisji tj. komisji urzędującej w województwie, na terenie, którego znajduje się szpital, w którym doszło do zdarzenia. Istnieje również możliwość wysłania wniosku pocztą, jednak rekomendowana jest osobista forma dostarczenia wniosku. Zyskujemy wówczas możliwość konsultacji wniosku pod kątem jego poprawności.

Wnioski pobrać można ze stron internetowych urzędów wojewódzkich, lub też można je przygotować we własnym zakresie. W tym drugim przypadku wskazana jest daleko idąca ostrożność, ponieważ ewentualne błędy formalne we wniosku, będą stanowić podstawę do jego dyskwalifikacji. Wniosek oraz ewentualne załączniki należy złożyć w trzech jednakowych egzemplarzach.

Dobrze przygotowany wniosek o wypłatę ubezpieczenia z tytułu zaistnienia błędu lekarskiego powinien zawierać:

  • imię i nazwisko poszkodowanego pacjenta,
  • datę urodzenia poszkodowanego pacjenta,
  • numer PESEL lub serie i numer dowodu osobistego poszkodowanego pacjenta,
  • adres do korespondencji.

Należy pamiętać, iż w przypadku, w którym wniosek składany jest przez osobę bliską poszkodowanemu pacjentowi, we wniosku muszą się również znaleźć jej dane. W przypadku śmierci osoby poszkodowanej konieczne jest, dołączenie danych wszystkich spadkobierców oraz wskazać należy, kto będzie reprezentował bliskich zmarłego przed komisją.